close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014

 • 19 lutego 2014

  Co wyborca za granicą wiedzieć powinien

  Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

   

  Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

   

  Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,
  • numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,
  • w przypadku obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

   

  W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

   

  Powyższe zasady stosuje się do wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty, z tym że zaświadczenie wydaje konsul, który sporządził spis wyborców.

   

  Minister spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców o osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania, mając na względzie konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie wyborców, bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru oraz zasadę, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

   

   

  Nie ma prawa wybierania osoba:

  1. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  2. pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  3. ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: